Tóm tắt dự án

Tên d? án

Thành l?p Ngân hàng gen ?ông l?nh cho các gi?ng l?n b?n ??a c?a Vi?t Nam và Phát tri?n h? th?ng ch?n nuôi l?n b?n v?ng b?o v? ?a d?ng sinh h?c

Nhà tài tr?:

Chính ph? Nh?t B?n

??n v? th?c hi?n

don vi thuc hien

Th?i gian th?c hi?n:

5/5/2015 – 4/5/2020 (5 n?m)
??a ?i?m th?c hi?n:

Hà N?i và t?nh Hòa Bình

Nhóm ??i t??ng ?ích:

Nghiên c?u viên/ K? thu?t viên Vi?n Ch?n Nuôi, Vi?n Công ngh? sinh h?c thu?c Vi?n hàn lâm khoa h?c và công ngh? Vi?t Nam, H?c vi?n Nông nghi?p Vi?t nam và t?nh Hòa Bình

??i t??ng h??ng l?i:

Nghiên c?u viên/ K? thu?t viên Vi?n Ch?n Nuôi, Vi?n Công ngh? sinh h?c thu?c Vi?n hàn lâm khoa h?c và công ngh? Vi?t Nam, H?c vi?n Nông nghi?p  các h? ch?n nuôi thí ?i?m

M?c tiêu t?ng th?:

H? th?ng b?o t?n ?a d?ng sinh h?c c?a các giông l?n b?n ??a c?a Vi?t nam ???c thành l?p.

M?c tiêu d? án:

H? th?ng b?o t?n các gi?ng l?n b?n ??a c?a Vi?t Nam ???c thành l?p nh?m ??nh lo?i, ?ánh giá và s? d?ng ngu?n gen.

??u ra d? ki?n:

 1. M?t h? th?ng c? s? d? li?u và h? th?ng b?o t?n ?ông l?nh d?a trên phân tích theo dòng các gi?ng l?n b?n ??a Vi?t nam ???c thi?t l?p.
 2. Các k? thu?t sinh s?n t? tinh và/ho?c phôi ???c phát tri?n
 3. Ph??ng pháp s? d?ng ngu?n di truy?n các gi?ng l?n b?n ??a Vi?t nam (các bi?n pháp phòng tránh các b?nh truy?n nhi?m và xây d?ng h? th?ng ch?n nuôi) ???c thành l?p và hoàn thi?n.

Ho?t ??ng d? án:

?? ??t ???c các k?t qu? d? ki?n nêu trên, d? án ???c thi?t k? v?i các n?i dung và các ho?t ??ng, ???c th? hi?n c? th? nh? sau:

1)  Xây d?ng h? th?ng c? s? d? li?u và b?o t?n ?ông l?nh d?a trên phân tích theo dòng các gi?ng l?n n?i Vi?t Nam.

Các ho?t ??ng c? th? cho n?i dung này bao g?m:

 • Ho?t ??ng 1.1. Xác ??nh và phân lo?i các gi?ng l?n n?i (thu th?p s? li?u các gi?ng l?n, thu th?p m?u v?t nguyên li?u di truy?n các gi?ng l?n, phân tích cây di truy?n b?ng microsatellite trong phòng thí nghi?m).
 • Ho?t ??ng 1.2. Xây d?ng c? s? d? li?u v? các gi?ng l?n n?i c?a Vi?t Nam (b? công c? ?i?u tra, xây d?ng c? s? d? li?u (ph?n m?m) v? qu?n lý d? li?u ??c ?i?m các gi?ng l?n).
 • Ho?t ??ng 1.3. Thành l?p các quy t?c, quy ch? s? d?ng, v?n hành cho vi?c qu?n lý c? s? d? li?u và ngân hàng gen ?ông l?nh (h??ng d?n v?n hành b?o t?n và phân ph?i).
 • Ho?t ??ng 1.4. L?p ??t các thi?t b? b?o t?n ?ông l?nh (nh?p kh?u, l?p ??t, v?n hành d?ng c?, trang thi?t b? ph?c v? b?o t?n ?ông l?nh).
 • Ho?t ??ng 1.5. Th?c hi?n các khóa t?p hu?n v? b?o t?n ?ông l?nh tinh trùng (xây d?ng quy trình ?ông l?nh và b?o t?n t? bào, tinh trùng, ?ào t?o cho cán b? vi?c khai thác và quy trình ?ông l?nh).
 • Ho?t ??ng 1.6. Duy trì ho?t ??ng cho các thi?t b? b?o t?n ?ông l?nh.

2) Phát tri?n các k? thu?t sinh s?n t? tinh và/ho?c phôi cho L?n

N?i dung này th?c hi?n nh?m t?o ra phôi, l?n con t? t? bào sinh s?n ???c b?o t?n ?ông l?nh nh? tinh trùng, tr?ng. Các ho?t ??ng t??ng t? ?ã ???c th?c hi?n thành công ??i v?i các gi?ng l?n ngo?i (t?i n??c ngoài) và s? là l?n ??u áp d?ng ??i v?i các gi?ng l?n b?n ??a ? Vi?t Nam. Các ho?t ??ng trong n?i dung này s? ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c tái t?o con non (l?n con) t? các nguyên li?u di truy?n ???c b?o t?n, áp d?ng ph??ng pháp này s? có kh? n?ng r?t l?n trong vi?c khôi ph?c các gi?ng v?t nuôi ?ã b? m?t nh?ng nguyên li?u di truy?n ???c b?o t?n. Các ph??ng pháp này c?ng cho phép t?o ra các nguyên li?u di truy?n cho b?o t?n ?ông l?nh. Các ho?t ??ng c? th? trong n?i dung này bao g?m:

 • Ho?t ??ng 2.1. Xây d?ng quy trình t?o phôi invitro cho các gi?ng l?n n?i (xây d?ng chu?n hóa ph??ng pháp trên l?n trong ?i?u ki?n phòng thí nghi?m ? Vi?t Nam; ti?n hành s?n xu?t phôi invitro trong phòng thí nghi?m ??i v?i các gi?ng l?n n?i ti?n t?i t?o ra l?n con t? phôi invitro)
 • Ho?t ??ng 2.2. Xây d?ng ph??ng pháp b?o t?n ?ông l?nh tr?ng, phôi và t? bào soma các gi?ng l?n n?i (chu?n hóa và hoàn thi?n ph??ng pháp, ti?n hành th? tinh ?ng nghi?m và t?o phôi invitro).
 • Ho?t ??ng 2.3. Phát tri?n các k? thu?t nhân b?n s?n xu?t phôi cho các gi?ng l?n n?i (hoàn thi?n ph??ng pháp,??ng pha t? bào, nuôi c?y phôi trong môi tr??ng nuôi c?y nhân t?o)
 • Ho?t ??ng 2.4. Xây d?ng các ph??ng pháp c?y chuy?n phôi cho l?n n?i.

3) Khai thác và phát huy ngu?n gen l?n b?n ??a c?a Vi?t Nam.

Trong n?i dung này, các ho?t ??ng ???c th?c hi?n nh?m khai thác, phát tri?n ti?m n?ng di truy?n c?a các gi?ng l?n và ??c bi?t xây d?ng mô hình thí ?i?m phát tri?n gi?ng l?n b?n ??a c?a Hòa Bình (L?n Mán), trên c? s? ?ó có th? áp d?ng ??i v?i các gi?ng l?n b?n ??a khác.

Các ho?t ??ng c? th? bao g?m:

Ho?t ??ng 3.1. Nâng cao các k? thu?t sinh s?n và t?o gi?ng ??i v?i l?n không nhi?m/ ít b?n sao virus n?i sinh.

Ho?t ??ng 3.2. Rà soát các ?i?u ki?n cách ly c?n thi?t ph?c v? xu?t kh?u các con l?n n?i Vi?t Nam không mang/ ít b?n sao virus n?i sinh

Ho?t ??ng 3.3. Th?c hi?n xây d?ng các h??ng d?n k? thu?t cho cán b? thú y c? s? ?? nâng cao thu nh?p cho ng??i ch?n nuôi gi?ng l?n n?i.

Ho?t ??ng 3.4. Xây d?ng mô hình b?o t?n và phát tri?n gi?ng l?n Mán Hòa Bình theo chu?i có ch? d?n ngu?n g?c xu?t x? hàng hóa.

4) Ho?t ??ng ?ào t?o

4.1.?ào t?o dài h?n.

Các ho?t ??ng ?ào t?o dài h?n c?a d? án ???c k?t h?p chung v?i ch??ng trình ?ào t?o c?a Nh?t B?n dành cho Vi?t Nam trong ?ó các nghiên c?u viên c?a ??i tác Vi?t Nam khi trúng tuy?n h?c b?ng c?a Chính ph? Nh?t B?n s? ???c b? trí các ho?t ??ng nghiên c?u t?i các c? s? nghiên c?u và ?ào t?o c?a Nh?t B?n và s? d?ng ngu?n ngân sách không n?m trong d? án và không h?n ch? v? s? l??ng.

Ngân sách d? án d? ki?n h? tr? ?ào t?o 2 nghiên c?u sinh ti?n s? theo ?i?u ki?n xét tuy?n c?a c? s? ?ào t?o t?i Nh?t B?n.

4.2.?ào t?o, t?p hu?n ng?n h?n.

Các khóa ?ào t?o và t?p hu?n ng?n h?n cho các nghiên c?u viên các Vi?n ??i tác c?a Vi?t Nam tùy theo ch??ng trình và n?i dung h?p tác. Các n?i dung khóa h?c d? ki?n bao g?m:

 • Ch?n ?oán b?nh truy?n nhi?m.
 • V?n hành ngân hàng ?ông l?nh, RT-PCR, FISH.
 • Ch?n nuôi – thú y, ki?m d?ch.
 • Xây d?ng th??ng hi?u.

4.3. ?ào t?o trong n??c.

Các ho?t ??ng ?ào t?o trong n??c có th? bao g?m các sinh viên th?c s?, sinh viên t?t nghi?p ??i h?c c?a các Tr??ng, các Vi?n nghiên c?u. Các khóa t?p hu?n ?ào t?o t?i hi?n tr??ng cho cán b? thú y, khuy?n nông t?nh; Các h? nông dân tham gia mô hình.

  nike air max thea schwarz nike air max thea schwarz

Tin liên quan

Giới thiệu chung

Trong nh?ng th?p k? g?n ?ây, ?? nâng cao n?ng su?t và s?n l??ng ch?n nuôi l?n ??ng th?i ?áp ?ng nhu c?u tiêu dùng ngày càng t?ng c?a xã h?i,...
 Jerseys China