Tổ chức dự án

nhan su

so do to chuc

  Danh sách chuyên gia Nh?t B?n

STT H? và tên C? quan Ch?u trách nhi?m
1 Kazuhiro KIKUCHI NIAS C? v?n tr??ng d? án, ngân hàng ?ông l?nh
2 Aisaku ARAKAWA NIAS Xác ??nh và phân lo?i các gi?ng l?n n?i Vi?t Nam
3 Masaaki TANIGUCHI NIAS Xác ??nh và phân lo?i các gi?ng l?n n?i Vi?t Nam
4 Shinya ISHIHARA NIAS H? th?ng ngân hàng ?ông l?nh và phân tích di truy?n
5 Tamas SOMFI NIGLS Công ngh? sinh s?n t? tinh trùng và/ho?c phôi
6 Toshihiro OKAMURA NIGLS Lai t?o các gi?ng l?n không ho?c ít b?n sao Virus n?i sinh các gi?ng l?n Vi?t Nam
7 Takeshige OTOI TU H??ng d?n k? thu?t v?  s?n xu?t phôi nhân b?n
8 Makoto OSAKI NIAH Các bi?n pháp phòng tránh b?nh truy?n nhi?m/H??ng d?n k? thu?t
9 Kenji KAWASHIMA Các bi?n pháp phòng tránh b?nh truy?n nhi?m/H??ng d?n k? thu?t
10 Satoshi HAYASHI IFM H??ng d?n k? thu?t ch?n nuôi và các bi?n pháp thú y phòng b?nh/h? th?ng s?n xu?t

Danh sách d? ki?n ??i tác Vi?t Nam và nhân s? hành chính

STT H? và tên Ch?c danh/ nhi?m v? chính
A VI?N CH?N NUÔI
1.                    Nguy?n Thanh S?n Giám ??c d? án
2.                    V? Chí C??ng Phó giám ??c d? án
3.                    Ph?m Công Thi?u Qu?n ??c h?p ph?n Vi?n Ch?n nuôi
4.                    Nh? V?n Th? ?i?u ph?i viên phía Vi?t Nam, tr? lý giám ??c d? án
5.                    ?? V?n Hi?n Ph? trách tài chính, k? ho?ch Vi?n Ch?n nuôi.
6.                    Nguy?n T. H?ng H?nh Cán b? ch??ng trình, ?i?u ph?i, theo dõi, t?ng h?p các ho?t ??ng th?c ??a.
7.                    Lê Thu Hà Th? ký hành chính, tài chính
8.                    Ph?m Doãn Lân Ph? trách th?c hi?n phân tích kho?ng cách di truy?n, phân lo?i ??ng v?t.
9.                    L?u Quang Minh Ph? trách, th?c hi?n phân tích virus n?i sinh trên l?n.
10.               Phan Lê S?n Ph? trách, th?c hi?n các ho?t ??ng c?y truy?n phôi, khai thác và b?o qu?n l?nh
11.               Hoàng Thanh H?i Ph? trách, th?c hi?n các ho?t ??ng ?i?u tra th?c ??a, l?y m?u
12.               Lê Th? Thanh Huy?n Ph? trách, th?c hi?n các ho?t ??ng v? xây d?ng, phát tri?n th??ng hi?u, chu?i giá tr? s?n ph?m, ?ánh giá nhu c?u.
13.               Nguy?n Khánh Vân Ph? trách, th?c hi?n các ho?t ??ng b?o t?n ?ông l?nh, th? tinh ?ng nghi?m, chuy?n nhân, nhân b?n.
14.               Lê Th? Bình Ph? trách c? s? d? li?u ?i?u tra, nh?p li?u
15.               Lê Thanh H?i Ph? trách các ho?t ??ng v? TTNT l?n, khai thác, hu?n luy?n l?n ??c gi?ng, t?p hu?n ?ào t?o, xây d?ng tài li?u t?p hu?n.
16.               Tr?nh Phú Ng?c T?p hu?n th?c ??a, các ho?t ??ng theo dõi h? ch?n nuôi mô hình, xây d?ng tài li?u t?p hu?n.
B H?C VI?N NÔNG NGHI?P VI?T NAM
17.               Nguy?n Xuân Tr?ch Ban ?i?u ph?i chung, ph? trách các ho?t ??ng t?i H?c Vi?n
18.               Tr?nh ?ình Thâu Qu?n ??c h?p ph?n c?a H?c Vi?n
19.               S? Thanh Long Cán b? ??u m?i H?c vi?n, ph? trách các ho?t ??ng ch?n ?oán phòng thí nghi?m, hi?n tr??ng.
20.               Bùi T? Nga Cán b? th?c hi?n d? án
21.               Bùi Khánh Linh Cán b? th?c hi?n d? án
22.               Nguy?n ??c Tr??ng Cán b? th?c hi?n d? án
C VI?N CÔNG NGH? SINH H?C –VI?N HÀM LÂM KHOA H?C VI?T NAM
23.               Chu Hoàng Hà Ban ?i?u ph?i chung, Ph? trách các ho?t ??ng c?a Vi?n CNSH
24.               Nguy?n Vi?t Linh Cán b? ??u m?i, ph? trách các ho?t ??ng v? sinh s?n, phòng thí nghi?m t?i Vi?n CNSH
25.               Nguy?n V?n H?nh Cán b? th?c hi?n d? án
26.               Nguy?n Th? M?n Cán b? th?c hi?n d? án
D T?NH HÒA BÌNH
27.               Nguy?n V?n D?ng Ban ?i?u ph?i chung
28.               V??ng ??c Hùng Ph? trách h?p ph?n t?nh Hòa Bình
29.               L??ng Thanh H?i Qu?n ??c d? án h?p ph?n Hòa Bình
30.               Nguy?n T.P.Th?y Cán b? ??u m?i

  nike air max thea schwarz nike air max thea schwarz

 Jerseys China