Tiến sĩ Hayashi thăm các hộ mô hình ở xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, Hòa Bình 24 – 27 tháng 4 năm 2017

?ã g?n m?t n?m k? t? khi D? án b?t ??u làm vi?c v?i các h? mô hình ? xã Cao S?n, huy?n ?à B?c thu?c t?nh Hoà Bình. Hi?n t?i, có 6 h? mô hình, m?i xóm T?m và R?ng thu?c xã Cao S?n có 1 h? mô hình nuôi l?n ??c và 1 h? thí nghi?m ? xóm R?ng. Trong m?t n?m qua, D? án ?ã h? tr? nông dân b?ng nhi?u cách khác nhau ?? nâng cao n?ng su?t ch?n nuôi thông qua ki?m soát d?ch b?nh và cho l?n cai s?a s?m.

D? án ?ã giúp nông dân nâng cao trình ?? ch?n nuôi l?n, gi? v? sinh chu?ng nuôi b?ng b?t vôi và thu?c kh? trùng, ghi chép và theo dõi s? ph?i gi?ng l?n, ch?m sóc l?n m? giai ?o?n cho s?a và l?n con v?i th?c ?n có hàm l??ng protein cao ?? thúc ??y s? phát tri?n kh?e m?nh và cai s?a s?m. T?t c? ??u nh?m m?c tiêu s?n xu?t ra ?àn l?n kh?e m?nh. Ba khóa t?p hu?n c?ng ???c t? ch?c cho ng??i nông dân mô hình trong m?t n?m qua.

M?t s? hình ?nh chuy?n th?m các h? mô hình c?a TS. Hayashi t?i xã Cao S?n

Hayashi 1

Ti?n s? Hayashi, ng??i ?ã h? tr? mô hình nông dân cùng v?i Tr?m thú y ?à B?c, ?ã th?m 15 h? mô hình này t? ngày 24-27 tháng 4 ?? tìm hi?u ng??i ch?n nuôi ?ang làm gì và h? tr? và t? v?n cho h? ngay t?i ch?. Sau chuy?n th?m, ti?n s? Hayashi nói r?ng m?t s? h? ?ã th?c hành r?t t?t, có nh?ng sáng ki?n c?i ti?n trong ch?n nuôi. T?i nhi?u h?, s? l?n nái ?ã t?ng lên, m?t d?u hi?u mong mu?n và th? hi?n n?ng su?t cao h?n. M?t khác, tác d?ng c?a vi?c s? d?ng thích h?p các h?p úm và núm cho l?n u?ng n??c ch?a ???c các h? ch?n nuôi hi?u rõ và th?c hành. Có s? thi?u h?t l?n ??c gi?ng, vì nhi?u h? có xu h??ng cho l?n cai s?a cùng m?t lúc, vì v?y nhi?u l?n nái ?ã ??ng d?c cùng m?t th?i ?i?m.

   M?t s? hình ?nh chuy?n th?m các h? mô hình c?a TS. Hayashi t?i xã Cao S?n

Hayashi 2

Theo ti?n s? Hayashi cho r?ng, chuy?n công tác này c?a ông t?i các h? mô hình ?ã cung c?p r?t nhi?u thông tin và hi?u qu?, vì ?i?u ki?n c?a m?i nông h? là khác nhau. Khóa t?p hu?n th? t? cho các h? này d? ki?n di?n ra t? ngày 3-5 tháng 7. canada goose frauen canada goose frauen

Tin liên quan

Hội thảo xây dựng KH hoạt động 2019-2020 và Họp...

Hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động năm thứ 5 của dự án (2019-2020) và Cuộc họp Ban Quản lý dự án lần thứ 9 đã...

Họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4

Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4 được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 7/6/2018 với sự tham dự của các...

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được...

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được thực hiện thành công bởi TS. Kikuchi (NARO, NB) và TS. Phan Lê Sơn (VCN)...
 Jerseys China