Tiến sĩ Hayashi thăm các hộ mô hình ở xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, Hòa Bình 24 – 27 tháng 4 năm 2017

?ã g?n m?t n?m k? t? khi D? án b?t ??u làm vi?c v?i các h? mô hình ? xã Cao S?n, huy?n ?à B?c thu?c t?nh Hoà Bình. Hi?n t?i, có 6 h? mô hình, m?i xóm T?m và R?ng thu?c xã Cao S?n có 1 h? mô hình nuôi l?n ??c và 1 h? thí nghi?m ? xóm R?ng. Trong m?t n?m qua, D? án ?ã h? tr? nông dân b?ng nhi?u cách khác nhau ?? nâng cao n?ng su?t ch?n nuôi thông qua ki?m soát d?ch b?nh và cho l?n cai s?a s?m.

D? án ?ã giúp nông dân nâng cao trình ?? ch?n nuôi l?n, gi? v? sinh chu?ng nuôi b?ng b?t vôi và thu?c kh? trùng, ghi chép và theo dõi s? ph?i gi?ng l?n, ch?m sóc l?n m? giai ?o?n cho s?a và l?n con v?i th?c ?n có hàm l??ng protein cao ?? thúc ??y s? phát tri?n kh?e m?nh và cai s?a s?m. T?t c? ??u nh?m m?c tiêu s?n xu?t ra ?àn l?n kh?e m?nh. Ba khóa t?p hu?n c?ng ???c t? ch?c cho ng??i nông dân mô hình trong m?t n?m qua.

M?t s? hình ?nh chuy?n th?m các h? mô hình c?a TS. Hayashi t?i xã Cao S?n

Hayashi 1

Ti?n s? Hayashi, ng??i ?ã h? tr? mô hình nông dân cùng v?i Tr?m thú y ?à B?c, ?ã th?m 15 h? mô hình này t? ngày 24-27 tháng 4 ?? tìm hi?u ng??i ch?n nuôi ?ang làm gì và h? tr? và t? v?n cho h? ngay t?i ch?. Sau chuy?n th?m, ti?n s? Hayashi nói r?ng m?t s? h? ?ã th?c hành r?t t?t, có nh?ng sáng ki?n c?i ti?n trong ch?n nuôi. T?i nhi?u h?, s? l?n nái ?ã t?ng lên, m?t d?u hi?u mong mu?n và th? hi?n n?ng su?t cao h?n. M?t khác, tác d?ng c?a vi?c s? d?ng thích h?p các h?p úm và núm cho l?n u?ng n??c ch?a ???c các h? ch?n nuôi hi?u rõ và th?c hành. Có s? thi?u h?t l?n ??c gi?ng, vì nhi?u h? có xu h??ng cho l?n cai s?a cùng m?t lúc, vì v?y nhi?u l?n nái ?ã ??ng d?c cùng m?t th?i ?i?m.

   M?t s? hình ?nh chuy?n th?m các h? mô hình c?a TS. Hayashi t?i xã Cao S?n

Hayashi 2

Theo ti?n s? Hayashi cho r?ng, chuy?n công tác này c?a ông t?i các h? mô hình ?ã cung c?p r?t nhi?u thông tin và hi?u qu?, vì ?i?u ki?n c?a m?i nông h? là khác nhau. Khóa t?p hu?n th? t? cho các h? này d? ki?n di?n ra t? ngày 3-5 tháng 7. canada goose frauen canada goose frauen

Tin liên quan

Hội thảo quốc tế: “Dịch tả lợn châu Phi: Hiện...

Hội thảo quốc tế về dịch tả lợn châu Phi được tổ chức tại Học viện Nông nghiệp ngày 24 tháng 4 năm 2019. Viện Nghiên...

Cuộc họp Ban QLDA lần thứ 11 ngày 24 tháng 4 năm 2019

Cuộc họp Ban QLDA lần thứ 11 được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2019 với sự tham gia của các thành viên Ban QL và các...

Lấy mẫu máu các con lợn đang được nuôi ở trung...

  Nhóm chuyên gia Nhật Bản và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) đã tiến hành lấy mẫu máu định kì tại Trung tâm...
 Jerseys China