Sinh hoạt khoa học chuyên đề “Xây dựng thương hiệu lợn bản địa Hòa Bình”

Ngày 16/12, t?i Vi?n Ch?n nuôi; BQLDA JICA SATREPS, nhóm nghiên c?u c?a Vi?n Ch?n nuôi ?ã ph?i h?p t? ch?c bu?i sinh ho?t h?c thu?t chia s? và h?c h?i kinh nghi?m v? “Xây d?ng th??ng hi?u l?n b?n ??a Hòa Bình” nh?m chia s? các k?t qu? nghiên c?u v? xây d?ng th??ng hi?u các s?n ph?m nông nghi?p, ph??ng pháp duy trì và phát tri?n th??ng hi?u.

Tham gia H?i th?o có các thành viên trong ban qu?n lý d? án, ??i di?n v?n phòng JICA t?i Hà N?i, Chi c?c Thú y t?nh Hòa Bình, và các nhà khoa h?c, nghiên c?u viên tham gia th??c hiê?n d?? a?n t? các ??n v? nghiên c?u c?a Vi?t Nam và Nh?t B?n. ??c bi?t, trong bu?i sinh ho?t h?c thu?t, trao ??i kinh nghi?m này, có s? góp m?t c?a các nhà khoa h?c có nhi?u kinh nghi?m v? xây d?ng th??ng hi?u ??n t? Vi?n nghiên c?u và phát tri?n chi?n l??c nông nghi?p (CASRAD).


Các ??i bi?u trao ??i ý ki?n liên quan ??n v?n ?? xây d?ng th??ng hi?u l?n b?n Hòa Bình

H?i th?o ???c nghe các chuyên gia t? CASRAD chia s? kinh nghi?m xây d?ng th??ng hi?u cam Cao Phong t?i t?nh Hòa Bình và xây d?ng th??ng hi?u th?t bò H’mong – Cao B?ng, ??ng th?i chuyên gia t? B? môn Kinh t? & HTCN – Vi?n Ch?n nuôi trình bày v? các ho?t ??ng d? ki?n xây d?ng th??ng hi?u l?n b?n ??a Hòa Bình có ch? d?n xu?t x? hàng hóa. Các ??i bi?u ?ã cùng nhau th?o lu?n m? v? các ho?t ??ng c?n thi?t trong vi?c xây d?ng th??ng hi?u có chi d?n ??a lý ??i v?i l?n b?n ??a Hòa Bình. K?t qu? h?i th?o là ti?n ?? và ??nh h??ng cho các ho?t ??ng ti?p theo c?a d? án trong th?i gian t?i ./.


canada goose schweiz canada goose schweiz

Tin liên quan

Họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4

Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4 được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 7/6/2018 với sự tham dự của các...

Họp Ban Quản lý dự án lần thứ 8

Cuộc họp Ban Quản lý dự án lần 8  được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 26/04/2018, nhằm rà soát tiến độ thực...

Hội thảo xây dựng công thức thức ăn chăn nuôi...

Ngày 28/2/2018, Hợp phần 4 đã tổ chức một buổi Hội thảo xây dựng công thức thức ăn chăn nuôi tại Hòa Bình. Mục đích...
 Jerseys China