Những phôi nang lợn Bản đầu tiên từ hệ thống tạo phôi in vitro của dự án

Trong khuôn kh? n?i dung t?o phôi in vitro l?n b?n ??a, thí nghi?m ??u tiên v? th? tinh ?ng nghi?m tr?ng l?n B?n s? d?ng tinh l?n B?n ?ã ???c th?c hi?n v?i thành công v??t h?n d? ki?n: TS. Tamas Somfai cùng v?i các ??ng nghi?p c?a Vi?n Công ngh? sinh h?c ?ã t?o ???c phôi nang l?n B?n thu?n v?i t? l? cao (20-25%) và m?t vài phôi nang th?m chí ?ã có th? phát tri?n ra ngoài màng sáng (ngh?a là phôi r?t kh?e m?nh) v?i h? th?ng t?o phôi ?ang ???c phát tri?n c?a d? án. M?t s? phôi giai ?o?n h?p t? và phôi nang c?ng ?ã ???c ?ông l?nh v?i s? h?p tác c?a Vi?n Ch?n nuôi nh?m t?o ngu?n l?u tr? phôi ?ông l?nh cho d? án, s?n sàng ngu?n phôi ?? c?y chuy?n vào l?n nh?n khi h? th?ng thí nghi?m v? n?i dung này ???c thi?t l?p ??y ??.

20170615_103330 20170615_103603 bl.ibt.2017.06.14 hatched.bl.ibt.2017.06.15 canada goose damen canada goose damen

Tin liên quan

Họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4

Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4 được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 7/6/2018 với sự tham dự của các...

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được...

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được thực hiện thành công bởi TS. Kikuchi (NARO, NB) và TS. Phan Lê Sơn (VCN)...

Hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 tại HVNN

Từ ngày 23/4 – 4/5/2018 hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 cho phòng thí nghiệm tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam....
 Jerseys China