Khóa tập huấn về kỹ thuật nhân bản vô tính

T? ngày 1/12/2016 ??n ngày 19/3/2017, Ch? Nguy?n Th? Nhung – cán b? c?a Vi?n công ngh? sinh h?c (IBT) ?ã ???c c? ??n Phòng sinh s?n ??ng v?t, khoa sinh h?c và công ngh? sinh h?c (Ishii campus) – ??i h?c Tokushima, Nh?t B?n tham gia khóa ?ào t?o v? k? thu?t nhân b?n vô tính. H?c viên Nhung ?ã thành th?o k? thu?t th? tinh ?ng nghi?m, v??t qua ki?m tra th?c t?p k? thu?t thành công v?i t? l? phôi nang thu ???c ?n ??nh >20%. Sau th?i gian ?ào t?o 3 tháng, d??i s? h??ng d?n và giúp ?? nhi?t tình c?a giáo s? Otoi và các ??ng nghi?p trong phòng thí nghi?m, h?c viên ?ã ti?p thu và th?c hành t?t k? thu?t nhân b?n vô tính b?ng c?y nhân t? bào sinh d??ng v?i t? l? phôi nang thu ???c kho?ng 10%.21 IMG_2555

M?t s? hình ?nh v? khóa t?p hu?n

canada goose männer canada goose männer

Tin liên quan

Họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4

Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4 được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 7/6/2018 với sự tham dự của các...

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được...

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được thực hiện thành công bởi TS. Kikuchi (NARO, NB) và TS. Phan Lê Sơn (VCN)...

Hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 tại HVNN

Từ ngày 23/4 – 4/5/2018 hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 cho phòng thí nghiệm tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam....
 Jerseys China