Hoạt động Hợp phần 3

Rà soát các ?i?u ki?n cách ly c?n thi?t ph?c v? xu?t kh?u các con l?n n?i Vi?t nam không mang/ ít b?n sao PERV

Các nhà nghiên c?u ?a? tiê?n ha?nh ra soa?t v?n ba?n quy pha?m pha?p luâ?t cu?a Viê?t Nam va? Nhâ?t Ba?n liên quan ?ê?n vâ?n ?ê? kiê?m di?ch xuâ?t nhâ?p khâ?u ?ô?ng vâ?t va? sa?n phâ?m ?ô?ng vâ?t và t? ch??c hô?i tha?o lâ?y y? kiê?n. ??ng th?i, tiê?n ha?nh kha?o sa?t mô?t sô? ?i?a ?iê?m ?ê? s?? du?ng nuôi ca?ch li kiê?m di?ch tr???c khi xuâ?t khâ?u bao g?m ??o R?u – H? Long – Qu?ng Ninh; Tr?m l?n gi?ng K? S?n – Hòa Bình thu?c TTNC l?n Th?y Ph??ng – Vi?n Ch?n nuôi và TTNC và Phát tri?n ch?n nuôi mi?n Núi – Thái Nguyên. nike air max günstig nike air max günstig

Tin liên quan

Thu thập mẫu máu định kỳ giám sát dịch bệnh tại...

Theo kế hoạch định kỳ hàng quý, các cán bộ của Học viện Nông nghiệp VN phối hợp cùng chuyên gia Viện Thú y Nhật Bản...

Tập huấn cán bộ thú y địa phương tại Đà Bắc,...

Từ ngày 29/8/2017 đến ngày 1/9/2017, nhóm cán bộ dự án thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh,...

Tiến sĩ Hayashi thăm các hộ mô hình ở xã Cao Sơn,...

?ã g?n m?t n?m k? t? khi D? án b?t ??u làm vi?c v?i các h? mô hình ? xã Cao S?n, huy?n ?à B?c thu?c t?nh Hoà Bình. Hi?n t?i, có 6 h? mô hình,...
 Jerseys China