Hoạt động Hợp phần 1

K?t qu? b??c ??u ?i?u tra tình hình ch?n nuôi l?n b?n ??a và l?y m?u sinh h?c trên l?n.

  • Trong tháng 9 và 10 n?m 2015, cùng v?i chuyên gia Nh?t b?n, d? án ?ã ti?n hành xây d?ng, biên so?n b? công c? ?i?u tra, bao g?m 4 bi?u m?u ?i?u tra và 5 tài li?u h??ng d?n.
  • Sau khi biên so?n b? công c?, nhóm ?i?u tra th?c ??a ti?n hành ?i?u tra th? nghi?m t?i Yên Bái, bao g?m các ho?t ??ng t? ch?c h?i th?o l?y ý ki?n, thu th?p thông tin và ?i?u tra th? t?i huy?n Mù Cang Ch?i. 27 hô? dân ?ã ???c ph?ng v?n v? tình hình s?n xu?t ch?n nuôi, 31 m?u tai l??n ba?n ?i?a ???c thu th?p nh??m phu?c vu? phân ti?ch di truyê?n, ?a da?ng sinh ho?c, m?c ?? thu?n ch?ng.

hp1

 

  • ?ã t? ch?c 09 ngày t?p hu?n cho cán b? ?i?u tra v? b? công c? thu th?p thông tin th?c ??a g?m c? lý thuy?t và th?c hành, h?p rút kinh nghi?m. ?oa?n h?c viên cu?a Viê?n (25 ng??i) va? ?ô?i ta?c Nh?t B?n (02 ng??i), cán b? thú y huy?n Mai Châu, t?nh Hòa Bình ?a? t??i 3 xa? trên ?i?a ba?n huyê?n Mai Châu gô?m xa? Tân Mai, Hang Kia và Pà Cò nh??m th?c hành, kha?o sa?t ti?nh ti?nh ch?n nuôi nông hô? l??n ba?n ?i?a, pho?ng vâ?n 33 hô? dân ta?i ca?c xa? na?y vê? ti?nh hi?nh ch?n nuôi va? thu thâ?p mâ?u mô tai (43 m?u) l??n ba?n ?i?a.

hp2

  • Tháng 11 n?m 2015, d? án ?ã ti?n hành ?i?u tra thu th?p thông tin t?i 2 huy?n Thanh S?n va? Tân S?n, t?nh Phú Th?. ?oàn ?ã làm vi?c t?i 5 xa? gô?m Th???ng C??u, ?ông C??u (huyê?n Thanh S?n); xa? Kim Th??ng, Tân S?n, Xuân S?n (huyê?n Tân S?n) nh??m kha?o sa?t, ph?ng v?n 60 hô? ch?n nuôi va? thu thâ?p mâ?u mô tai (60 con) l??n ba?n ?i?a.

hp3

  • Cùng v?i ho?t ??ng ?ánh giá t?ng th? ch?n nuôi l?n b?n ??a t?i Hòa bình, D? án ?ã ti?n hành thu th?p m?u sinh h?c c?a 270 m?u sinh h?c thu?c 6 huy?n ?à B?c, Tân L?c L?c S?n, Cao Phong, K? S?n và TP Hòa Bình.
  • Cho ??n h?t n?m 2015, 373 m?u sinh h?c ?ã ???c thu th?p t? các gi?ng l?n b?n ??a t?i Hòa Bình, Phú Th? và Yên Bái.

hp4 nike air max schwarz nike air max schwarz

Tin liên quan

Tập huấn cán bộ thú y địa phương tại Đà Bắc,...

Từ ngày 29/8/2017 đến ngày 1/9/2017, nhóm cán bộ dự án thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh,...

Tiến sĩ Hayashi thăm các hộ mô hình ở xã Cao Sơn,...

?ã g?n m?t n?m k? t? khi D? án b?t ??u làm vi?c v?i các h? mô hình ? xã Cao S?n, huy?n ?à B?c thu?c t?nh Hoà Bình. Hi?n t?i, có 6 h? mô hình,...

Điều tra nguồn gen lợn bản địa và lấy mẫu sinh...

T? ngày 20/10 ??n 6/11 n?m 2016, nhóm nghiên c?u th?c ??a c?a d? án ?ã ti?n hành ?i?u tra và thu th?p m?u sinh h?c c?a các gi?ng l?n B?n ??a trên...
 Jerseys China