Họp Ban quản lý dự án (BQLDA) lần thứ 2.

Cu?c h?p BQLDA l?n th? 2 ?ã ???c t? ch?c t?i Vi?n Ch?n nuôi vào ngày 14/04/2016 v?i s? tham d? c?a 28 ??i bi?u, bao g?m v?n phòng JICA Vi?t Nam, ??i di?n t? 9 c? quan, t? ch?c tham gia tri?n khai d? án t? phía Nh?t B?n và Vi?t Nam. BQLDA t? ch?c h?p hàng quý, và ?ây là cu?c h?p ??u tiên trong n?m 2016. T?i cu?c h?p, các ??i bi?u ?ã th?o lu?n v? nh?ng k?t qu? ??t ???c trong n?m 2015 và k? ho?ch th?c hi?n trong n?m 2016.

Ngoài ra, m?t s? v?n ?? quan tr?ng khác c?ng ???c ?? c?p nh? th? t?c Phê duy?t danh m?c d? án c?a Chính ph?, th? t?c mi?n thu? cho các thi?t b? mua t? Nh?t B?n, các khóa ?ào t?o ng?n h?n t?i Nh?t B?n, v.v canada goose deutschland canada goose deutschland

Tin liên quan

Họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4

Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4 được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 7/6/2018 với sự tham dự của các...

Họp Ban Quản lý dự án lần thứ 8

Cuộc họp Ban Quản lý dự án lần 8  được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 26/04/2018, nhằm rà soát tiến độ thực...

Hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 tại HVNN

Từ ngày 23/4 – 4/5/2018 hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 cho phòng thí nghiệm tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam....
 Jerseys China