Hội thảo xây dựng kế hoạch dự án năm thứ 3

T? ngày 13/11 ??n ngày 16/11/2016, d? án ?ã t? ch?c “H?i th?o xây d?ng k? ho?ch d? án n?m th? 3” t?i khách s?n V’star Hòa Bình nh?m rà soát k?t qu? các ho?t ??ng và s?m xây d?ng k? ho?ch cho các ho?t ??ng c?a d? án cho n?m 2017 và các n?m ti?p theo. Tham d? h?i th?o có các ông Nguy?n Thanh S?n – Giám ??c BQLDA, ông Kazuhiro Kikuchi – C? v?n tr??ng d? án cùng toàn th? các thành viên BQLDA và các ??i bi?u ??i di?n cho H?c vi?n Nông nghi?p Vi?t Nam, Vi?n Công ngh? sinh h?c, Vi?n Ch?n nuôi, Chi c?c Thú y Hòa Bình, các chuyên gia và ??i di?n các h?p ph?n tham gia tri?n khai d? án.

M?t s? hình ?nh h?i th?o

BGD Vi?n Ch?n nuôi c?ng nh? BQLDA ??c bi?t ?ánh giá cao t?m quan tr?ng c?a h?i th?o này trong vi?c l?p k? ho?ch cho các ho?t ??ng nh?m góp ph?n ??y nhanh ti?n ?? c?ng nh? tháo g? các khó kh?n trong quá trình tri?n khai d? án. Trong su?t th?i gian di?n ra h?i th?o, các thành viên h?i th?o ?ã t?p trung trao ??i, th?o lu?n xây d?ng các n?i dung cho t?ng h?p ph?n, l?p k? ho?ch ph?i h?p, liên k?t các ho?t ??ng c?a các h?p ph?n khác nhau c?a d? án.

C?ng trong khuôn kh? h?i th?o, ??i di?n Ban qu?n lý d? án và các chuyên gia Nh?t ?ã có bu?i làm vi?c v?i ông Nguy?n V?n D?ng – Phó ch? t?ch UBND t?nh Hòa Bình cùng v?i s? tham gia c?a các s? ban nghành liên quan t?i T?nh ??ng th?i ??n th?m tr?c ti?p các h? tham gia mô hình t?i xóm R?m và xóm T?m, thu?c xã Cao S?n, huy?n ?à B?c, t?nh Hòa Bình. H?i th?o k?t thúc t?t ??p ngày 16/11/2016, các bên ?ã ?i ??n th?ng nh?t k? ho?ch khung cho các ho?t ??ng c?a d? án trong th?i gian t?i v?i ph??ng châm thúc ??y h?p tác và trao ??i thông tin gi?a các thành viên, các h?p ph?n, ??a ph??ng và các ??n v? nghiên c?u.


Làm vi?c t?i UBND t?nh Hòa Bình v? ti?n ?? và các ho?t ??ng c?a d? án.


Các thành viên h?p ph?n 4 th?o lu?t các ho?t ??ng.canada goose parka damen canada goose parka damen

Tin liên quan

Họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4

Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4 được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 7/6/2018 với sự tham dự của các...

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được...

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được thực hiện thành công bởi TS. Kikuchi (NARO, NB) và TS. Phan Lê Sơn (VCN)...

Đoàn Đánh giá giữa kỳ và Cuộc họp Ban Chỉ đạo...

Đoàn đánh giá giữa kỳ do JICA, JST (Nhật Bản và Bộ NNPTNT phối hợp đã tiến hành đánh giá giữa kỳ dự án từ 23/10 –...
 Jerseys China