Giới thiệu chung

Trong nh?ng th?p k? g?n ?ây, ?? nâng cao n?ng su?t và s?n l??ng ch?n nuôi l?n ??ng th?i ?áp ?ng nhu c?u tiêu dùng ngày càng t?ng c?a xã h?i, các gi?ng l?n ngo?i nh?p có n?ng su?t cao ???c s? d?ng r?ng rãi, ??c bi?t trong ch?n nuôi quy mô l?n và trung bình. T?i nhi?u ??a ph??ng, các gi?ng l?n b?n ??a b? lai t?p th?m chí nhi?u gi?ng ?ã b? m?t h?n. ? các vùng còn khó kh?n, vùng sâu, vùng xa ch?n nuôi l?n b?n ??a còn khá ph? bi?n. Các gi?ng l?n b?n ??a này tuy n?ng su?t ch?n nuôi th?p nh?ng chúng có kh? n?ng ch?u ??ng kham kh?, phù h?p v?i ?i?u ki?n và ph??ng th?c ch?n nuôi t?i ??a ph??ng và chúng ?óng vai trò quan tr?ng trong ??i s?ng kinh t?, v?n hóa c?a ??ng bào các dân t?c thi?u s?.

N?m (05) gi?ng l?n b?n ??a ???c cho là ?ã b? tuy?t ch?ng trong s? 26 gi?ng l?n n?i ???c phát hi?n và công b? cho ??n th?i ?i?m hi?n t?i, 9 gi?ng ???c nhà n??c ??a vào danh sách c?n qu?n lý và ?u tiên b?o v?. T? quan ?i?m v? ?a d?ng sinh h?c, vi?c b?o t?n các gi?ng l?n n?i là m?t nhi?m v? r?t c?p thi?t. Vi?c xây d?ng các bi?n pháp b?n v?ng nh?m c?i thi?n sinh k? cho các h? ch?n nuôi l?n quy mô nh? c?ng c?n ???c ?u tiên.

gioi thieu chung-bando

Thông qua D? án h?p tác qu?c t? chung gi?a Vi?t Nam và Nh?t B?n, m?t h? th?ng b?o t?n ?ông l?nh và qu?n lý ngu?n di truy?n các gi?ng l?n n?i ???c thành l?p. Qua ?ó, các gi?ng l?n n?i c?a Vi?t Nam s? ???c nh?n d?ng, các bi?n pháp th?c hành ch?n nuôi t?t s? ???c gi?i thi?u nh?m nâng cao hi?u qu? ch?n nuôi và giá tr? gia t?ng ?óng góp vào vi?c b?o t?n và s? d?ng b?n v?ng các gi?ng l?n n?i.

N?m trong ch??ng trình SATREPS, D? án c?ng s? ti?n hành các ho?t ??ng nghiên c?u nâng cao. Xác ??nh các qu?n th? l?n b?n ??a có ít ho?c không ch?a gene vi rút n?i sinh (PERV), k?t qu? này s? ?óng vai trò trong vi?c áp d?ng nghiên c?u c?y ghép n?i t?ng khác loài t? l?n b?n ??a. T? nh?ng k?t qu? nghiên c?u tiên ti?n, giá tr? gia t?ng t? ch?n nuôi l?n b?n ??a s? ???c nâng cao ngoài nh?ng ?óng góp v? nghiên c?u và áp d?ng trong y sinh h?c.

SATREPS là m?t ch??ng trình c?a chính ph? Nh?t B?n nh?m thúc ??y các h?p tác nghiên c?u qu?c t?. Ch??ng trình ???c c?u thành v?i s? h?p tác gi?a JST- c? quan cung c?p các qu? nghiên c?u c?nh tranh cho các d? án khoa h?c và công ngh?, và JICA- c? quan cung c?p vi?n tr? phát tri?n (ODA). D?a trên nhu c?u c?a các n??c ?ang phát tri?n, ch??ng trình s? ???c thi?t k? ?? ti?p c?n và gi?i quy?t các v?n ?? toàn c?u và h??ng t?i các k?t qu? nghiên c?u có l?i ích thi?t th?c cho c? c?ng ??ng.

FINAL_VN_Concept of Project

  nike air max nike air max

Tin liên quan

Tóm tắt dự án

Tên d? án Thành l?p Ngân hàng gen ?ông l?nh cho các gi?ng l?n b?n ??a c?a Vi?t Nam và Phát tri?n h? th?ng ch?n nuôi l?n b?n v?ng b?o v? ?a d?ng...
 Jerseys China