Đợt làm việc của chuyên gia dự án JICA tại Hòa Bình bàn về định hướng xây dựng thương hiệu lợn bản địa

Ngày 28/2/2017, trong khuôn kh? chuy?n th?m và làm vi?c c?a chuyên gia ??n t? tr? s? JICA t? Tokyo t?i Vi?t Nam. BQL D? án JICA SATREPS, các chuyên gia phía Nh?t B?n và UBND t?nh Hòa Bình ?ã ph?i h?p t? ch?c cu?c h?p các bên bàn v? ??nh h??ng và bi?n pháp cho vi?c xây d?ng th??ng hi?u l?n b?n ??a. T?i cu?c h?p này, phía ??i tác Nh?t B?n và JICA Vi?t Nam c?ng nh? BQL DA, các ??i tác t?i Hòa Bình ?ã th?ng th?n chia s? v? yêu c?u và nh?ng khó kh?n th?c t? ??i v?i vi?c xây d?ng th??ng hi?u cho l?n b?n Hòa Bình. ??ng th?i các bên ?ã th?o lu?n ph??ng pháp tri?n khai ho?t ??ng này phù h?p v?i tình hình th?c ti?n và ?i?u ki?n các bên. Cu?c h?p ?i ??n k?t lu?n r?ng, phía JICA Nh?t B?n cùng v?i BQLDA s? t?o m?i ?i?u ki?n h? tr? k? thu?t cho vi?c xây d?ng th??ng hi?u, ??ng th?i cùng v?i S? Nông nghi?p và PTNT t?nh Hòa Bình, Chi c?c Ch?n nuôi thú y tìm m?i ngu?n l?c nhanh chóng tri?n khai xây d?ng th??ng hi?u l?n B?n.


Ông Tr?n V?n Ti?p – Giám ??c S? NN và PTNT Hòa Bình phát bi?u ý ki?n


TS. Nguy?n Thanh S?n – Giám ??c BQLDA, Vi?n tr??ng Vi?n Ch?n nuôi phát bi?u ý ki?n

T?i cu?c h?p, các ??i bi?u ???c nghe ??i di?n ??n t? UBND huy?n ?à B?c nêu ý ki?n v? vi?c ?ng h? d? án tri?n khai trên ??a bàn huy?n ?à B?c và cam k?t ?óng góp các ngu?n l?c tri?n khai vi?c xây d?ng th??ng hi?u.


Ông Nguy?n V?n D?ng – Ch? t?ch UBND huy?n ?à B?c phát bi?u ý ki?n


Ông ASANUMA Shuichi – c? v?n cao c?p c?a JICA ??n t? Tokyo phát bi?u ý ki?n.

canada goose jacke damen canada goose jacke damen

Tin liên quan

Họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4

Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4 được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 7/6/2018 với sự tham dự của các...

Họp Ban Quản lý dự án lần thứ 8

Cuộc họp Ban Quản lý dự án lần 8  được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 26/04/2018, nhằm rà soát tiến độ thực...

Hội nghị tổng kết công tác 2017 tại Hòa Bình

Hội nghị tổng kết công tác thực hiện dự án năm 2017 đã được tổ chức tại Đà Bắc, Hòa Bình vào ngày 12/12/2017, bao gồm...
 Jerseys China