Đào tạo hộ chăn nuôi mô hình lần thứ 2 từ ngày 19 đến 21 tháng 12 năm 2016

Sau ch??ng trình t?p hu?n l?n th? nh?t cho các h? ch?n nuôi mô hình t? ngày 11 ??n 15 tháng 10, ch??ng trình t?p hu?n l?n 2 ?ã ???c t? ch?c t? ngày 19 ??n 21 tháng 12 n?m 2016 v?i s? tham d? c?a các nhà nghiên c?u c?a Nh?t B?n.
Trong khoá ?ào t?o này, Ti?n s? Hayashi ?ã chia s? nh?ng k?t qu? t?t ??p c?a các thí nghi?m nuôi d??ng th?c hi?n t? tháng 9 n?m 2015 ??n tháng 6 n?m 2016. Theo ?ó Ti?n s? Hayashi cho bi?t l?n con cai s?a s?m h?n nhi?u so v?i ph??ng th?c truy?n th?ng, và t?ng n?ng su?t l?n nái m?. Qua làm vi?c v?i các h? nông dân, các nhà khoa h?c Nh?t B?n c?ng nh?n th?y r?ng ng??i nông dân r?t ham h?c h?i. Và n?u, s? l??ng l?n nái ? các h? nhi?u h?n, thì s? l??ng l?n con sinh ra s? càng nhi?u, thu nh?p các  h? theo ?ó mà t?ng lên.

Trong bu?i th?c t?p, các nông h? ch?n nuôi ?ã h?c ???c cách làm th? nào ?? chu?n b? chu?ng tr?i, v?i s? chú ý ??c bi?t v? vi?c ki?m soát d?ch b?nh và phòng b?nh. H? ?ã th?c hành tr?c ti?p các ho?t ??ng th?c t? nh? làm s?ch n?n chu?ng v?i ch?i c? sàn, phun thu?c kh? trùng và vôi b?t, và bi?t làm th? nào ?? ?? ?? và nâng cao s?c kh?e l?n con.

cgparkaoutlet cgparkaoutlet

Tin liên quan

Hội thảo xây dựng công thức thức ăn chăn nuôi...

Ngày 28/2/2018, Hợp phần 4 đã tổ chức một buổi Hội thảo xây dựng công thức thức ăn chăn nuôi tại Hòa Bình. Mục đích...

Hội nghị tổng kết công tác 2017 tại Hòa Bình

Hội nghị tổng kết công tác thực hiện dự án năm 2017 đã được tổ chức tại Đà Bắc, Hòa Bình vào ngày 12/12/2017, bao gồm...

Tập huấn cho các hộ mô hình lần 5 tại Đà Bắc

Được tổ chức định kỳ, từ 25-27/12/2017, 15 hộ mô hình tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình lại được tham...
 Jerseys China