Đào tạo

STT Tên khóa t?p hu?n S? l??ng C? s? c? ?i ?ào t?o C? s? ?ào t?o H?c viên S? l??ng Th?i gian
1 ?ông l?nh tinh trùng 1 NIAS-J NIAS-V Phan Lê S?n 1 1 tháng (21 tháng 2 ??n 19 tháng 3)

2 RT-PCR 1 NIAS-J NIAS-V L?u Quang Minh 1 1 tháng (21 tháng 2 ??n 19 tháng 3)

3 Microsatellite 1 NIAS-J NIAS-V Nguy?n V?n Ba 1 1 tháng (21 tháng 2 ??n 19 tháng 3)

4 S?n xu?t phôi In vitro 1 NILGS/NIAS-J IBT Nguy?n Th? H?ng 1 1 tháng (21 tháng 2 ??n 19 tháng 3)

Danh m?c khóa ?ào t?o n?m 2015

STT Tên khóa t?p hu?n S? l??ng C? s? c? ?i ?ào t?o C? s? ?ào t?o H?c viên S? l??ng Th?i gian
1 ?ông l?nh tinh trùng 1 NIAS-J NIAS-V Phan Lê S?n 1 1 tháng (21 tháng 2 ??n 19 tháng 3)
2 RT-PCR 1 NIAS-J NIAS-V L?u Quang Minh 1 1 tháng (21 tháng 2 ??n 19 tháng 3)
3 Microsatellite 1 NIAS-J NIAS-V Nguy?n V?n Ba 1 1 tháng (21 tháng 2 ??n 19 tháng 3)
4 S?n xu?t phôi In vitro 1 NILGS/NIAS-J IBT Nguy?n Th? H?ng 1 1 tháng (21 tháng 2 ??n 19 tháng 3)

Danh m?c khóa ?ào t?o n?m 2016

STT Tên khóa t?p hu?n S? l??ng C? s? c? ?i ?ào t?o C? s? ?ào t?o S? l??ng Th?i gian
1 Ch?n ?oán b?nh 3 NIAH VNUA 3 1 tháng (26/6 -23/7/2016)
3 Qu?n lý d? li?u 1 NIAS-J NIAS-V 1 2 tháng (11-12/2016)
6 Lai hu?nh quang t?i ch? 1 NIAS-J NIAS-V 1 4 tháng (1/9 -28/12/2016)
8 Nhân b?n 2 Tokushima Univ IBT, NIAS-V 2 5 tháng (9/5 -30/9/2016 và 1/10 – 18/2/2017)
9 Ch?n nuôi và xây d?ng th??ng hi?u 6 NIAH/Itochu Hòa Bình 6 2 tu?n (26/6 -9/ 7/2016)

nike air max 90 damen nike air max 90 damen