Cuộc họp Ban quản lý dự án lần thứ 5

Sáng ngày 28 tháng 5 n?m 2017, Ban Qu?n lý d? án JICA ?ã h?p t?i Vi?n Ch?n nuôi  nh?m m?c tiêu thông qua báo cáo ti?n ?? 2016 và k? ho?ch t?ng th? 2017.

Tham d? bu?i h?p, có ??i di?n v?n phòng JICA t?i Vi?t Nam, các thành viên Ban Qu?n lý d? án, ??i di?n các ??n v? tham gia d? án t? Vi?n Công ngh? sinh h?c, S? Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn t?nh Hòa Bình, Chi c?c Ch?n nuôi thú y t?nh Hòa Bình, Trung tâm gi?ng v?t nuôi, cây tr?ng và th?y s?n t?nh Hòa Bình cùng các ??i di?n các h?p ph?n nghiên c?u phía Vi?t Nam và Nh?t B?n.

C?ng t?i cu?c h?p Ban qu?n lý l?n này, các ??i bi?u phía t?nh Hòa Bình ?ã trình bày k? ho?ch các ho?t ??ng th?c hi?n trên ??a bàn t?nh, ki?n ngh? và các gi?i pháp.

Ti?n s? Kazuhiro Kikuchi thông qua các quy ??nh v? vi?c tham d? và ??ng bài t?i các H?i ngh?, h?i th?o, và t?p chí chuyên nghành cùng v?i k? ho?ch v? vi?c mua s?m thi?t b?  trong n?m tài khóa 2017.

Cu?c  h?p k?t thúc lúc 13.30 cùng ngày.

M?t s? hình ?nh c?a cu?c h?p ???c ghi l?i d??i ?ây:

PMU4 PMU41

michael kors tasche sale michael kors tasche sale

Tin liên quan

Họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4

Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4 được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 7/6/2018 với sự tham dự của các...

Họp Ban Quản lý dự án lần thứ 8

Cuộc họp Ban Quản lý dự án lần 8  được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 26/04/2018, nhằm rà soát tiến độ thực...

Hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 tại HVNN

Từ ngày 23/4 – 4/5/2018 hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 cho phòng thí nghiệm tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam....
 Jerseys China