Chuyển giao kinh nghiệm về Bảo tồn đông lạnh

Các cán b? nghiên c?u c?a Vi?n Ch?n nuôi, Vi?n CNSH và H?c vi?n Nông nghi?p Vi?t Nam ?ã cùng làm vi?c v?i Ts. Tamas Somfai, thành viên phía Nh?t b?n thu?c Vi?n Nghiên c?u Ch?n nuôi và ??ng c?, NARO t?i phòng thí nghi?m Vi?n Ch?n nuôi t? ngày 11-17/05/2016 ?? c?p nh?t và h?c t?p các k? n?ng m?i v? b?o qu?n ?ông l?nh liên quan t?i ho?t ??ng 2.2 c?a d? án.

`

?ây là ??t t?p hu?n th? 2 v? “T?o phôi trong phòng thí nghi?m” sau ??t ??u di?n ra vào tháng 1/2016

cgparka cgparka

Tin liên quan

Họp Ban Quản lý dự án lần thứ 8

Cuộc họp Ban Quản lý dự án lần 8  được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 26/04/2018, nhằm rà soát tiến độ thực...

Hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 tại HVNN

Từ ngày 23/4 – 4/5/2018 hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 cho phòng thí nghiệm tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam....

Thu thập mẫu máu định kỳ giám sát dịch bệnh tại...

Theo kế hoạch định kỳ hàng quý, các cán bộ của Học viện Nông nghiệp VN phối hợp cùng chuyên gia Viện Thú y Nhật Bản...
 Jerseys China