Chương trình sinh hoạt học thuật về lai tạo giống lợn bản địa không mang gene virus nội sinh

Ch??ng trình sinh ho?t h?c thu?t v? lai t?o gi?ng l?n b?n ??a không mang gene virus n?i sinh

Ngày 17/11/2016 t?i Vi?n Ch?n Nuôi, D? án Thành l?p ngân hàng gen ?ông l?nh cho các gi?ng l?n b?n ??a c?a Vi?t Nam và phát tri?n h? th?ng ch?n nuôi l?n b?n v?ng b?o v? ?a d?ng sinh h?c (JICA-SATREPS) ?ã t? ch?c “Seminar v? lai t?o gi?ng l?n b?n ??a không mang gene virus n?i sinh”.

T?i d? H?i th?o có Lãnh ??o Vi?n; Tr??ng phòng Khoa h?c và h?p tác qu?c t? Vi?n Ch?n Nuôi – TS. Ph?m S? Ti?p; ??i di?n D? án JICA-SATREPS t?i Vi?t Nam và cán b? tham gia ch??ng trình c?a D? án. Sau bài phát bi?u khai m?c c?a Lãnh ??o Vi?n, H?i th?o ?ã l?n l??t báo cáo và th?o lu?n ch??ng trình v?i m?t s? n?i dung:

  • Hi?n tr?ng phát tri?n ch?n nuôi l?n ? Vi?t Nam do TS. Ph?m S? Ti?p – Tr??ng phòng Khoa h?c Vi?n Ch?n Nuôi trình bày
  • Công tác gi?ng l?n ? Vi?t Nam – TS. Tr?nh H?ng S?n – Trung tâm nghiên c?u l?n Th?y Ph??ng
  • Công tác gi?ng l?n và tình hình phát tri?n ch?n nuôi l?n ? Nh?t B?n – Dr. Toshihiro Okamura – Vi?n Ch?n Nuôi và ??ng c? Nh?t B?n
  • Phân tích ph? h? các gi?ng l?n ? Vi?t Nam – Dr. Aisaku Arakawa – Vi?n Ch?n nuôi và ??ng c?
  • Phát hi?n gene virus n?i sinh và ch??ng trình lai t?o dòng l?n không mang gene virus n?i sinh – Dr. Masaaki Taniguchi – Vi?n Ch?n nuôi và ??ng c?.

Ch??ng trình H?i th?o ?ã ?ánh giá ???c nh?ng khó kh?n và thu?n l?i c?a ngành ch?n nuôi l?n trong n??c hi?n nay. ??ng th?i các nhà khoa h?c hai n??c ?ã trao ??i thông tin nghiên c?u khoa h?c trong khuôn kh? các k?t qu? ho?t ??ng c?a d? án tính ??n th?i ?i?m hi?n nay.


michael kors tasche blau michael kors tasche blau

Tin liên quan

Hội thảo xây dựng công thức thức ăn chăn nuôi...

Ngày 28/2/2018, Hợp phần 4 đã tổ chức một buổi Hội thảo xây dựng công thức thức ăn chăn nuôi tại Hòa Bình. Mục đích...

Tập huấn cho các hộ mô hình lần 5 tại Đà Bắc

Được tổ chức định kỳ, từ 25-27/12/2017, 15 hộ mô hình tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình lại được tham...

Tập huấn cán bộ thú y địa phương tại Đà Bắc,...

Từ ngày 29/8/2017 đến ngày 1/9/2017, nhóm cán bộ dự án thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh,...
 Jerseys China