Hợp phần 2

Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Dự án đã tiến hành thí nghiệm cấy phôi lần thứ 5 tại Trung tâm Bảo tồn thuộc Viện Chăn nuôi.

Lần thí nghiệm cấy truyền phôi lần thứ 5 được thực hiện tại Trung tâm Bảo tồn thuộc Viện Chăn nuôi vào ngày 13 tháng 3 năm 2019. Lần này, nhóm chuyên gia của Dự án đã sử dụng trứng và tinh trùng của giống lợn Bản để tạo ra hợp tử tại Học viện …

Read more→

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được thực hiện thành công

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được thực hiện thành công bởi TS. Kikuchi (NARO, NB) và TS. Phan Lê Sơn (VCN) tại Trung tâm Bảo tồn thực nghiệm vật nuôi, Viện Chăn nuôi vào ngày 6/6/2018. Trong đợt thí nghiệm này, 3 lợn landrace đã được cấy truyền tiếp nhận trứng …

Read more→

Hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 tại HVNN

Từ ngày 23/4 – 4/5/2018 hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 cho phòng thí nghiệm tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. Mục đích của hoạt động này là chia sẻ và và nâng cao tỷ lệ phôi nang tạo ra qua kỹ thuật IVF và cloning dựa trên kinh nghiệm của …

Read more→

Giới thiệu một số kết quả khoa học của dự án tại Hội nghị Sinh học sinh sản thế giới 2017

Các kết quả của thí nghiệm về thụ tinh ông nghiệm sự dụng tinh lợn bản địa đông lạnh và thí nghiệm đông lạnh lợn bản địa trong khuôn khổ dự án đã được trình bày tại Hội nghị sinh học sinh sản  thế giới tổ chức vào tuần cuối tháng 9 vừa qua. TS. …

Read more→

Những phôi nang lợn Bản đầu tiên từ hệ thống tạo phôi in vitro của dự án

Trong khuôn khổ nội dung tạo phôi in vitro lợn bản địa, thí nghiệm đầu tiên về thụ tinh ống nghiệm trứng lợn Bản sử dụng tinh lợn Bản đã được thực hiện với thành công vượt hơn dự kiến: TS. Tamas Somfai cùng với các đồng nghiệp của Viện Công nghệ sinh học đã …

Read more→

Cập nhật một số hoạt động thuộc Hợp phần 2 của dự án thực hiện tại Viện Chăn nuôi

Tính ??n tháng 5/2017, Phòng TNT? Công ngh? t? bào ??ng v?t – Vi?n Ch?n nuôi ?ã ti?n hành ti?p nh?n và l?p ??t m?t s? thi?t b?, ph?c v? cho các ho?t ??ng c?a D? án. Th?c s? Nguy?n Th? H??ng, Ti?n s? Nguy?n Khánh Vân ?ã hoàn thành khóa h?c v? nhân b?n …

Read more→

Cập nhật một số hoạt động của Dự án tại Viện Công nghệ sinh học

??n tháng 5/2017, Vi?n Công ngh? sinh h?c ?ã ti?n hành ti?p nh?n và l?p ??t các thi?t b? m?i ?? nhanh chóng ??a vào ho?t ??ng ph?c v? D? án. Hi?n t?i, Vi?n Công ngh? sinh h?c ?ang ki?m tra các lô tinh l?n B?n TLB-008, BAN-001 và BAN-002 k?t qu? c?a vi?c h?p …

Read more→

Khóa đào tạo ngắn hạn ở Nhật Bản về kỹ thuật bảo quản lạnh phôi, 20 tháng 2 đến 18 tháng 3 năm 2017

Một trong nhưng kết quả của dự án là “Phát triển các phương pháp bảo quản lạnh đối với trứng và phôi của lợn bản địa Việt Nam”. Khóa đào tạo ngắn hạn này nhằm đào tạo cho các cán bộ phía đối tác Việt Nam về kỹ năng để thực hiện các thí nghiệm …

Read more→

Khóa tập huấn về kỹ thuật nhân bản vô tính

T? ngày 1/12/2016 ??n ngày 19/3/2017, Ch? Nguy?n Th? Nhung – cán b? c?a Vi?n công ngh? sinh h?c (IBT) ?ã ???c c? ??n Phòng sinh s?n ??ng v?t, khoa sinh h?c và công ngh? sinh h?c (Ishii campus) – ??i h?c Tokushima, Nh?t B?n tham gia khóa ?ào t?o v? k? thu?t nhân b?n …

Read more→

Phôi nang con lai lợn Bản sản xuất tại IBT theo phương pháp đánh giá của CMU2

Áp d?ng ph??ng pháp ?ánh giá c?a CMU2 vào s?n xu?t trong ?ng nghi?m, d?a trên các giao th?c th??ng xuyên s? d?ng t?i NILGS và NIAS-J v?i s? thích ?ng phù h?p v?i các ?i?u ki?n c?a phòng thí nghi?m ? Vi?t Nam, ??i ng? nhân viên t?i IBT ?ã thành công trong s?n …

Read more→