Cập nhật một số hoạt động thuộc Hợp phần 2 của dự án thực hiện tại Viện Chăn nuôi

Tính ??n tháng 5/2017, Phòng TNT? Công ngh? t? bào ??ng v?t – Vi?n Ch?n nuôi ?ã ti?n hành ti?p nh?n và l?p ??t m?t s? thi?t b?, ph?c v? cho các ho?t ??ng c?a D? án. Th?c s? Nguy?n Th? H??ng, Ti?n s? Nguy?n Khánh Vân ?ã hoàn thành khóa h?c v? nhân b?n vô tính l?n và b?o qu?n l?nh t? bào tr?ng/phôi l?n t?i Nh?t B?n. Hi?n nay Ti?n s? Vân và Th?c s? H??ng ?ang cùng các ??ng nghi?p ti?n hành hành các thí nghi?m v? t?o phôi l?n n?i nhân b?n và b?o qu?n l?nh phôi/t? bào tr?ng l?n Landrace trên các thi?t b? m?i ???c cung c?p.

D??i ?ây là m?t s? hình ?nh ho?t ??ng c?a h?p ph?n 2 trong khuôn kh? c?a d? án ???c th?c hi?n t?i Phòng TNT? Công ngh? t? bào ??ng v?t – Vi?n Ch?n nuôi.

Van 1 Van 2 Van 3 michael kors handtasche sale michael kors handtasche sale

Tin liên quan

Họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4

Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4 được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 7/6/2018 với sự tham dự của các...

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được...

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được thực hiện thành công bởi TS. Kikuchi (NARO, NB) và TS. Phan Lê Sơn (VCN)...

Hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 tại HVNN

Từ ngày 23/4 – 4/5/2018 hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 cho phòng thí nghiệm tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam....
 Jerseys China