Select model farmers for demonstrating new technologies

L?a ch?n các mô hình trang tr?i ti?p nh?n h??ng d?n k? thu?t

  • Các chuyên gia Nh?t b?n cùng v?i cán b? nghiên c?u c?a Vi?n Ch?n nuôi và S? NN và PTNT t?nh Hòa Bình ?ã t? ch?c 3 chuy?n th?m th?c ??a ?? tìm hi?u, kh?o sát th?c ??a nh?m l?a ch?n các h? ch?n nuôi/trang tr?i ti?p nh?n h??ng d?n k? thu?t d? án t?i các huy?n ?à B?c, L?c s?n.
  • C?n c? vào hi?n tr?ng ch?n nuôi l?n b?n ??a t?i Hòa Bình c?ng nh? ??nh h??ng tác ??ng c?a d? án (11/1/2016), các chuyên gia Nh?t b?n ?ã cùng v?i các bên l?a ch?n 2 xóm c?a xã Cao S?n – Huy?n ?à B?c ?? th? nghi?m và trình di?n các tác ??ng nâng cao hi?u qu? ch?n nuôi.
  • 37 h? ???c ?ánh giá s? b?, ?? l?a ch?n ra 10-12 h? có ?? các ?i?u ki?n tham gia mô hình trình di?n, phía ??i tác yêu c?u m?t cu?c ?ánh giá nhanh nh?m tìm hi?u hi?n tr?ng, mong mu?n, kho?ng tr?ng v? ki?n th?c và th?c hành c?a các h? ch?n nuôi l?n b?n ??a trong khu v?c ??ng th?i ??a ra ??nh h??ng tác ??ng, can thi?p.

Th?c hi?n t?p hu?n h??ng d?n v? ch?n nuôi và phòng b?nh cho cán b? thú y và khuy?n nông c? s? ?? t?p hu?n l?i cho ng??i ch?n nuôi.

  • ?ã ti?n hành các ho?t ??ng ?ánh giá s? b? ?i?u ki?n dinh d??ng và kh? n?ng sinh s?n c?a l?n b?n Hòa Bình theo yêu c?u c?a d? án và nhà tài tr?. Nhìn chung, l?n ? lô b? sung cám h?n h?p hoàn ch?nh cho kh?i l??ng c? th? và t?ng tr?ng hàng ngày cao h?n so v?i lô ???c ?n th?c ?n truy?n th?ng. Tuy nhiên, khi gi?m 50% l??ng cám h?n h?p b? sung ? lô thí nghi?m thì t?ng tr?ng hàng ngày gi?m ?áng k? và ??n khi không b? sung cám h?n h?p n?a thì l?n ? lô thí nghi?m có t?ng tr?ng hàng ngày cao h?n không ?áng k? so v?i lô ??i ch?ng.

canada goose jacke herren canada goose jacke herren

Related Articles

Third Embryo Transfer Experiment was undertaken at NIAS Conservation...

Third embryo transfer (ET) experiment was undertaken at NIAS Conservation Center, Thuy Phuong on 17 October 2018. Following two previous experiments undertaken...

Artificial Insemination (AI) Workshop was Held at AI Center,...

Artificial Insemination (AI) workshop was held in Hoa Binh on 10-11 October, 2018 with participants from Hoa Binh AI Center, Sub Department of Animal Health...

FISH Training Carried Out at NIAS-V on 3 – 23 September 2018

Establishing reproduction/breeding techniques for PERV-free or low copy-PERV Vietnamese native pigs is one of the Project activities. FISH, or Fluorescence...
 Jerseys China