Activities of Component 2

Xây d?ng ph??ng pháp b?o t?n ?ông l?nh tr?ng và phôi các gi?ng l?n n?i.

Trong n?m 2015, ho?t ??ng Xây d?ng ph??ng pháp b?o t?n ?ông l?nh tr?ng và phôi các gi?ng l?n n?i ???c b? trí kinh phí ?? th? nghi?m m?t s? quy trình ph?c v? cho thu th?p và nuôi c?y tr?ng, k?t qu? ?ã th?c hi?n nh? sau:

  • Thu ???c 83 bu?ng tr?ng l?n t? lò m? ?? tiêu chu?n s? d?ng cho các thí nghi?m nghiên c?u. T? 83 bu?ng tr?ng l?n thu ? lò m? ?? tiêu chu?n s? d?ng cho các thí nghi?m nghiên c?u, b?ng ph??ng pháp ch?c hút thu ???c 1743 t? bào tr?ng trong ?ó có: 623 t? bào tr?ng lo?i A, B; 1120 t? bào tr?ng lo?i C, D.

hoat-dong

  • ?ông l?nh gi?i ?ông t? bào tr?ng l?n, phôi l?n in vitro thu t? bu?ng tr?ng lò m?: T? 623 t? bào tr?ng l?n lo?i A, B thu t? bu?ng tr?ng lò m?; s? d?ng 200 t? bào tr?ng cho ?ông l?nh và 423 t? bào tr?ng cho t?o phôi in vitro s? d?ng cho ?ông l?nh. Các t? bào tr?ng ???c ?ông l?nh b?ng ph??ng pháp th?y tinh hóa ? giai ?o?n túi m?m (ngay sau khi thu và l?a ch?n t? bu?ng tr?ng lò m?); b?o qu?n trong nit? l?ng trong vòng 1 tu?n; sau ?ó gi?i ?ông ?ánh giá ch?t l??ng. K?t qu? cho th?y t? l? t? bào tr?ng l?n có hình thái bình th??ng; thành th?c tr? l?i sau ?ông l?nh gi?i ?ông còn th?p (<40%).

hoat-dong1

  • T? 423 t? bào tr?ng l?n lo?i A, B thu t? bu?ng tr?ng lò m?, nuôi thành th?c và th? tinh in vitro. ?ánh giá s? thành th?c in vitro c?a t? bào tr?ng d?a trên s? giãn n? c?a l?p t? bào cumulus bao xung quanh và s? ??ng ??u c?a kh?i t? bào ch?t. K?t qu? cho th?y t? l? t? bào tr?ng l?n thành th?c in vitro c?ng nh? t? l? t? bào tr?ng l?n phân chia ? ngày th? 1 sau th? tinh còn th?p (<50%). Thu ???c 91 phôi l?n in vitro ?? tiêu chu?n s? d?ng cho ?ông l?nh; nh?ng phôi l?n này ???c ?ông l?nh b?ng ph??ng pháp th?y tinh hóa, b?o qu?n trong nit? l?ng trong vòng 1 tu?n; sau ?ó gi?i ?ông ?ánh giá ch?t l??ng. K?t qu? cho th?y t? l? phôi có hình thái bình th??ng và phát tri?n tr? l?i sau ?ông l?nh – gi?i ?ông th?p (<30%).

michael kors tasche michael kors tasche

Related Articles

Third Embryo Transfer Experiment was undertaken at NIAS Conservation...

Third embryo transfer (ET) experiment was undertaken at NIAS Conservation Center, Thuy Phuong on 17 October 2018. Following two previous experiments undertaken...

First Embryo Transfer (ET) experiment was successfully carried...

First Embryo Transfer (ET) experiment was successfully carried out in Conservation Center of NIAS-V on 6th June 2018 by Dr. Kikuchi (NARO) and Dr. Phan...

Technical support for CMU2 activities in VNUA Lab

Technical support for CMU2 activities in VNUA Lab from 23rd April – 4th May 2018. The purpose was to share information and to increase percentage of blastocyst...
 Jerseys China