Activities of Component 2

Xây d?ng ph??ng pháp b?o t?n ?ông l?nh tr?ng và phôi các gi?ng l?n n?i.

Trong n?m 2015, ho?t ??ng Xây d?ng ph??ng pháp b?o t?n ?ông l?nh tr?ng và phôi các gi?ng l?n n?i ???c b? trí kinh phí ?? th? nghi?m m?t s? quy trình ph?c v? cho thu th?p và nuôi c?y tr?ng, k?t qu? ?ã th?c hi?n nh? sau:

  • Thu ???c 83 bu?ng tr?ng l?n t? lò m? ?? tiêu chu?n s? d?ng cho các thí nghi?m nghiên c?u. T? 83 bu?ng tr?ng l?n thu ? lò m? ?? tiêu chu?n s? d?ng cho các thí nghi?m nghiên c?u, b?ng ph??ng pháp ch?c hút thu ???c 1743 t? bào tr?ng trong ?ó có: 623 t? bào tr?ng lo?i A, B; 1120 t? bào tr?ng lo?i C, D.

hoat-dong

  • ?ông l?nh gi?i ?ông t? bào tr?ng l?n, phôi l?n in vitro thu t? bu?ng tr?ng lò m?: T? 623 t? bào tr?ng l?n lo?i A, B thu t? bu?ng tr?ng lò m?; s? d?ng 200 t? bào tr?ng cho ?ông l?nh và 423 t? bào tr?ng cho t?o phôi in vitro s? d?ng cho ?ông l?nh. Các t? bào tr?ng ???c ?ông l?nh b?ng ph??ng pháp th?y tinh hóa ? giai ?o?n túi m?m (ngay sau khi thu và l?a ch?n t? bu?ng tr?ng lò m?); b?o qu?n trong nit? l?ng trong vòng 1 tu?n; sau ?ó gi?i ?ông ?ánh giá ch?t l??ng. K?t qu? cho th?y t? l? t? bào tr?ng l?n có hình thái bình th??ng; thành th?c tr? l?i sau ?ông l?nh gi?i ?ông còn th?p (<40%).

hoat-dong1

  • T? 423 t? bào tr?ng l?n lo?i A, B thu t? bu?ng tr?ng lò m?, nuôi thành th?c và th? tinh in vitro. ?ánh giá s? thành th?c in vitro c?a t? bào tr?ng d?a trên s? giãn n? c?a l?p t? bào cumulus bao xung quanh và s? ??ng ??u c?a kh?i t? bào ch?t. K?t qu? cho th?y t? l? t? bào tr?ng l?n thành th?c in vitro c?ng nh? t? l? t? bào tr?ng l?n phân chia ? ngày th? 1 sau th? tinh còn th?p (<50%). Thu ???c 91 phôi l?n in vitro ?? tiêu chu?n s? d?ng cho ?ông l?nh; nh?ng phôi l?n này ???c ?ông l?nh b?ng ph??ng pháp th?y tinh hóa, b?o qu?n trong nit? l?ng trong vòng 1 tu?n; sau ?ó gi?i ?ông ?ánh giá ch?t l??ng. K?t qu? cho th?y t? l? phôi có hình thái bình th??ng và phát tri?n tr? l?i sau ?ông l?nh – gi?i ?ông th?p (<30%).

michael kors tasche michael kors tasche

Tin liên quan

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được...

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được thực hiện thành công bởi TS. Kikuchi (NARO, NB) và TS. Phan Lê Sơn (VCN)...

Hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 tại HVNN

Từ ngày 23/4 – 4/5/2018 hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 cho phòng thí nghiệm tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam....

Giới thiệu một số kết quả khoa học của dự án tại...

Các kết quả của thí nghiệm về thụ tinh ông nghiệm sự dụng tinh lợn bản địa đông lạnh và thí nghiệm đông lạnh lợn...
 Jerseys China